يده پياده سازي وب سايت بزرگ ايران هتل آنلاين از ابتداي سال 1385 توسط جمعي از مهندسين و تحليلگران وب و همچنين با همكاري يكي از خبرگان صنعت گردشگري در ايران شكل گرفت.

اين تيم پس از ماهها تحليل و بررسي و همچنين تجزيه و تحليل آماري و بررسي اجمالي سايتهاي رزرو اينترنتي هتل در سراسر جهان، اقدام به راه اندازي وب سايتي در اندازه هاي جهاني با نام ايران هتل آنلاين با نام اختصاري آي هو نمود.